ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 19 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 19 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

เมื่อวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว

และการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

ให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ” รุ่นที่ 19 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จำนวน 85 คน

ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ


เอกสารแนบ