ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

การประชุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยตัวชั่วคราวผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ให้แก่ศาลที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว จำนวน 15 ศาล

การประชุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยตัวชั่วคราวผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ให้แก่ศาลที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว จำนวน 15 ศาล
เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในการแนะนำการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยตัวชั่วคราวผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ให้แก่ศาลที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว จำนวน 15 ศาล ซึ่งมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง โดยเป็นการแนะนำการใช้และสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) รวมถึงตอบข้อซักถาม เพื่อให้ศาลที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง


เอกสารแนบ