ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตราดเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตราดเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา นางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ และนายประยุทธ ศิริล้น ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้แก่ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตราด จำนวน 10 คน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ


เอกสารแนบ