ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น” รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตาม การปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น” รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้แก่คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น” รุ่นที่ 5 ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ 


เอกสารแนบ